ماشین‌های خودران آینده به شما می‌گویند کی از خیابان رد شوید

ماشین‌های خودران آینده به شما می‌گویند کی از خیابان رد شوید

شاید بزرگترین چالش برای ماشین‌های خودران ردیابی دیگر خودروها یا اجتناب از موانع نباشد، بلکه فهم و پیش‌بینی یکی از گیج‌کننده‌ترین و نامنظم‌ترین است: رفتار…