مجله خبری دنیای مجازی پوسته مجله خبری وردپرس

تلگرام مجددا به طور جهانی از دسترس خارج شد.

تلگرام مجددا قطع شد

تلگرام مجددا قطع شد

تلگرام مجددا به طور جهانی از دسترس خارج شد.

تلگرام مجددا به طور جهانی از دسترس خارج شد.

برای چندمین بار است که در ماه‌های اخیر، دسترسی به برنامه از کشورهای مختلف با مشکل مواجه بشه

این مشکل احتمالا به زودی برطرف خواهد شد