اسکایپ خیلی خوب بود اما با اومدن ایمو تحت الشعاع قرار گرفت